Sales conditions

Algemene voorwaarden

 1. Elke levering van goederen en/of diensten door Connectify en algemeen elke rechtsverhouding met de klant, wordt beheerst door de huidige algemene voorwaarden. De eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitgesloten. Er kan niet stilzwijgend worden afgeweken van de huidige algemene voorwaarden. Er kan evenmin stilzwijgend worden afgeweken van het huidige beding. Een eventueel niet-uitoefenen van een recht door Connectify houdt geen afstand in van recht.
 2. Een bestelling, ook die opgenomen door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Connectify is gerechtigd zonder motivering een bestelling te weigeren.
 3. Bij de bestelling van een goed door de klant, wordt de bijhorende software licentie van rechtswege geacht te zijn begrepen in deze bestelling. Connectify is gerechtigd de software licentie te bestellen en/of verlengen bij een derde. De klant is gerechtigd om de bestelling schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 7 dagen na de plaatsing van de bestelling en er nog geen levering heeft plaatsgevonden. Eventueel betaalde voorschotten worden niet terugbetaald. Indien de software licentie reeds werd besteld en/of verlengd bij een derde, dient de klant de kostprijs van deze licentie volledig te vergoeden, in afwijking van het bovenstaande. In geval de bestelling wordt geannuleerd en/of verminderd na de vermelde termijn van 7 dagen, is Connectify gerechtigd om naast de kostprijs van de licentie een forfaitaire vergoeding te ontvangen ten belope van 30% van de prijs van de bestelling.
 4. Connectify streeft ernaar de bestelde goederen/diensten te leveren binnen de in de overeenkomst vermelde termijn, die indicatief is. Alle verbintenissen van Connectify zijn middelenverbintenissen.
 5. Goederen blijven de eigendom van Connectify tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Dit geldt ook in geval van vervreemding, verwerking, vermenging en/of het onroerend worden door bestemming. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van de levering.
 6. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door Connectify op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Connectify te vergoeden.
 7. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien bij levering. Eventuele gebreken moeten op straffe van verval zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de zetel van Connectify worden gemeld, met  gedetailleerde beschrijving en stavingstukken. Na die termijn staat Connectify enkel nog in voor verborgen gebreken. De klant stelt op straffe van verval Connectify in gebreke uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen, dit met aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving en stavingstukken. Een eventuele vordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen 30 dagen. Een vordering is hoe dan ook uitgesloten na een termijn vanaf 31 dagen vanaf de levering.
 8. Connectify is voor zover wettelijk toegelaten niet aansprakelijk voor enige indirecte schade en/of gevolgschade aan de klant en/of een derde, van welke aard ook, daarin begrepen onder meer gederfde winst, verlies van een kans edm. Connectify is voor zover wettelijk toegelaten maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de factuur van de betreffende geleverde goederen en/of diensten en dit ongeacht de rechtsgrond en de aard van de aansprakelijkheid. De artikelen 6 en 7 zijn verwerkt in de prijzen van Connectify.
 9. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse interest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 75,- EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen.
 10. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, heeft Connectify het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de wanprestatie door de klant niet integraal wordt recht gezet binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding. Onder meer de niet volledige betaling van een openstaande factuur, kan aanleiding geven tot dergelijke ontbinding. De klant heeft niet het recht de betaling van de facturen op te schorten op basis van een (beweerde) vordering op Connectify. Partijen zijn niet gerechtigd eventuele vorderingen te compenseren.
 11. De Pixee, IT cloud en andere as-a-service software subscripties. Vergoedingen: de vergoeding voor de licenties wordt op voorhand gefactureerd, dit bij het begin van elk jaar of eenmalig bij installatie volgens de gekozen betalingsvoorwaarden. Bij elke facturatie worden de vastgestelde vergoedingen, zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden, jaarlijks herzien volgens de consumptie index, tenzij de vergoeding vooraf is betaald voor de ganse duurtijd van de huurperiode.
  Duur: Het betreffende contract gaat in op de dag van zijn ondertekening. Het wordt gesloten voor het lopende jaar en voor de duurtijd zoals vermeld in de offerte. De duurtijd wordt gerekend vanaf de oplevering van het project. Na de duurtijd van het contract wordt het contract stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar. Opzegging: Elk van beide partijen kan het contract opzeggen op de volgende vervaldag door middel van een aangetekende brief verstuurd ten laatste zes maanden vóór deze vervaldag. Bij vroegtijdige beëindiging zal het saldo van de nog resterende periodes voor de Software Subscription volledig in rekening gebracht worden. Ontbinding: Connectify kan het contract ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke machtiging indien de klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft of in geval van kennelijk onvermogen, ontbinding, vereffening of faillissement van de klant. Connectify heeft hiertoe tevens het recht indien zij een reële vrees heeft dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval van ontbinding, is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd, gelijk aan de vergoeding voor de lopende periode tot de eerstvolgende vervaldag van het contract.
 12. De intellectuele eigendom van de goederen en diensten geleverd door Connectify blijven de eigendom van Connectify, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.
 13. Ingeval van overmacht behoudt Connectify het recht, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de goederen uit te stellen dan wel te beëindigen. In geval van imprevisie zullen partijen onderhandelen om op korte termijn, tot de redelijke aanpassing van de overeenkomst te komen. Bij gebreke aan dergelijk akkoord, is Connectify gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding.
 14. Partijen verklaren en erkennen dat de huidige voorwaarden overeenstemmen met hun werkelijke wil en dat de wederzijdse verbintenissen redelijk en evenwichtig zijn.
 15. Indien een (deel van een) bepaling van de huidige algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar zou zijn, tast dit niet de rechtsgeldigheid en de afdwingbaarheid aan van de overeenkomst en van de overige (delen van) bepalingen. Partijen verbinden er zich toe om in voorkomend geval het beding te vervangen door een beding dat hierbij maximaal aansluit en rechtsgeldig en afdwingbaar is. Voor zoveel als nodig wordt de rechter hiertoe ook gemachtigd (conversie).
 16. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Gent, afdeling Brugge gebracht worden.